Ajalugu

Kooli ajalugu loeme aastast 1843. Sellest aastast alates  on   kool Kehtna mail järjepidevalt töötanud.  Kooli loomist  katsetati siin  aga varemgi.  Kooli aastapäeva  tähistame aupäevana 30. aprillil.  See põhineb Kehtna vallavolikogu 1931. aasta otsusel ning selle aluseks on tõenäoliselt  omakorda tollase uue koolimaja sisseõnnistamine 1. mail 1931. Praegune koolimaja õnnistati vanu traditsioone järgides 1. mail 1990.

Aastaid stabiilselt 160 -170 õpilasega kooli   õpilaste arvu kiire suurenemine algas 1986. aastal. Igal aastal avasime uusi klassikomplekte, suurenes õpilaste ja õpetajate arv.   Suurim oli õpilaste arv 1998. aastal – 364.   Sellest ajast tänaseni on toimunud õpilaste arvu aeglane, kuid pidev langus.  2010. aasta 1 septembri seisuga on koolis 168 õpilast. Ajalooliselt vanimaks teadaolevaks õpilaseks on Jüri Rumm, kes õppis siin aastail 1866-1868.

Läbi aegade on  kool kandnud erinevaid nimesid:

 

Nimetus

Aastad

Kehtna-Kalbu 4 kl Rahvakool

1919- 1922

Kehtna 6-kl Algkool

1922- 1941

Kehtna 7kl Mittetäielik Keskkool

1941- ?

Kehtna 7-klassiline Kool

? - 1961

Kehtna 8-kl. Kool

1961 - 1989

Kehtna 9-kl Kool

1989 - 1992

Kehtna Põhikool

1992 -  k.a.

 

Teadaolevad koolihooned:

Hoone

Märkused

Kalbu kõrts

Muid andmeid pole  teada

Esimene koolimaja, tõenäoliselt praeguse Kooli bussipeatuse juures Kalbus

Ehitatud 1864, pole säilinud

Nn kõrvalklassid Vastjal

Loodud 1871,  kasutatud hoone teadmata

II koolimaja. Hüütud ka Tibulaks. Praegu kasutusel MTÜ Elupuu sotsiaalmajana

ja aastast 1924 ka

Ehitatud 1889, pausidega kasutusel koolina kuni aastani  sept 1990

Kehtna vana vallamaja  Viljandi mnt ääres

Alates aastast 1922  töötas siin ruumipuudusel  osa klasse

Tuletõrje Seltsimaja

Valmis aastal 1924 ja siin töötas osa klass.  1960ndaist aastast alates kasutusel kooli internaadi ja võimlana ( kuni aastani 1990) Praeguseks lammutatud

III koolimaja

1930 - 1990. Praegu MTÜ Elupuu Kehtna hooldekodu.   Kool töötas enne ärakolimist  4 hoones (II ja III koolimaja, end tuletõrje seltsimaja (nüüdseks lammutatud), ja Kooli talu endises lehmalaudas).

Kehtna Lastepäevakodu „Siller“

1986 -1990 töötas üks esimene klass nendes ruumides

IV koolimaja Kehtnas

1990 – k.a

Kalbu koolimaja

Alates 1. septembrist 1990   töötame uues  suures koolihoones. Kooli ajaloolised hooned Kalbu külas leidsid endale uued kasutajad. Alates 2000. aastast on Kehtna vald koolihoonet osaliselt renoveerinud:   tänaseks on soojustatud  ja korrastatud   hoone fassaad, korrastatud võimla katus, vahetatud aknad ja välisuksed.  Remonditud on osa olmeruume ja  söögisaal,  asendatud on  kogu sealne inventar.  Ehitatud uus ventilatsioonisüsteem, uuendatud automaatne tulekahjusignalisatsioon  ja  esmakordselt on paigaldatud ohutus- ja avariivalgustus.

2003. aastal ühines kool ülemaailmse ökokoolide liikumisega. Selle liikumise eesmärgiks on loodushoidliku ja säästliku eluviisi juurutamine õpilaste seas. Tunnustusena selle  töö eest sai kool 2004 aasta sügisel Rohelise Lipu kooliks.   Alates 2005. aastast on kool osalenud  kahes Comenius-projektis. Praegu on ettevalmistamisel kolmas  projekt, kus projekti tunnustamise korral on meil kanda koordinaatorkooli roll.

2007.a. tunnustas kooli tööd Eesti Jäätmekäitlejate Liit noorte loodussäästliku mõtteviisi kujundamise eest. Kool alustas prügi sorteerimise ja vastava mõtteviisi kujundamisega ammu enne sorteerimise kohustuslikuks kuulutamist.

Kehtna PK oli  ka esimeste e-kooliga liitunud koolide seas.

Aastast  1999 on koolil kodulehekülg internetis. Seda kasutatakse  kooli tegevuse ja ajaloo tutvustamiseks ning info edastamiseks õpilastele ja lastevanematele. Aasta-aastalt on kodulehekülje külastatavus tõusnud ning tema tähtsus kodu ja üldsuse informeerijana kooli tegemistest on muutunud oluliseks.

Kooli ajaloo kohta on välja antud kogumik  „Kehtna kool 160” 2003. aastal. Kogumiku koostajad olid Meeli Toome ja Toivo Niinemets.

Alates 1992 aastast on koolil olnud järjepidev koostöö Sauvo Koolikeskusega. Lisaks vastastikusele kodukohti, valdasid ja kultuuri tutvustavale koostööle on Sauvo kool igal õppeaastal välja pannud preemia meie kahele parimale lõpetajale. Alates 2011 aastast on oma preemia ühele meie õpilasele välja pannud ka Sauvo vald. 1991. aastast alanud koostöö Katrineholmi Sandbäckskooliga on katkenud pärast sealset juhtkonnavahetust- nüüd on seal rõhk asetatud teistele suundadele. Jätkub mõningane koostöö isiklike kontaktide  alusel Katrineholmi naisteorganisatsiooniga ja  eraisikuga.

Kehtna PK on edukalt osalenud testides: PISA 2003, TIMSS 2006, PISA 2009.  Kooli tööd  on kontrollitud 2009. aasta riikliku järelevalve käigus. Kooli töö on hinnatud positiivselt lastevanemate ja õpilaste küsitluste põhjal 2009. aastal.

2010. aastal sai kooli kollektiiv Kehtna Vallavalitsuse tänukirja. 2010. aasta  Täiskasvanud õppija nädalal  tunnistati kool Raplamaa koolitussõbralikumaks organisatsiooniks. Samuti tänati 2010.a  kooli Rapla maavalitsuse poolt aktiivse ja eduka osalemise eest maakonna koolispordivõistlustel.

Igal aastal võtavad meie  õpilased   osa matemaatikas pranglimise, Känguru, Nuputa ja Sudokude lahendamise  võistlustest ning tulemused on olnud  head, lisaks sellele on traditsiooniliselt iga aasta jaanuaris koolis matemaatikanädal.

Edukalt esinevad meie võistkonnad  eesti keele, kirjanduse ja koduloo võistlusmängus. Kool on aktiivselt osalenud Kehtna Valla kirjanduspäevadel.

Järjepidevalt ja edukalt osaleme   maakondlikel Vigurvända võistlustel

Oleme võitnud  kõik AS Väätsa Prügila  vanapaberi kogumise kampaaniad, milles meil on lubatud  osaleda.

2009. aastal said  I kategooria vanem rahvatantsurühm ja noorem III kategooria, kuid praegu on rahvatants koolis mõõnaseisus.

Laulukooride ja lauljate hea esinemine erinevatel konkurssidel ja laulupeol. 2011 aastal tunnistati kooli mudilaskoor I kategooria vääriliseks

Kooli on kutsutud ja meid külastanud väga palju erinevaid inimesi erinevailt elualadelt , et laiendada õpilaste silmaringi.  Tihti on meie külalisteks kooli vilistlased.

Spordivõistlustel on õpilased  järjepidevalt saavutanud häid tulemusi jalgpallis, korvpallis, võrkpallis, viimasel ajal ka kergejõustikus.

2011. aastal võeti kool vastu tervistedendavate koolide perre.

 

1843

* Esimesed teated kooli töötamise kohta Kehtna-Järvakandi maantee ääres. 
* Esimeseks koolimajaks oli Kalbu vana kõrtsihoone

 

1864

Valmis esimene kooli tarbeks ehitatud hoone

 

1866-1868

Õppis koolis Jüri Rumm , kes juba lapsepõlves oli tuntud vembumees.

 

1871

Avati nn kõrvalklassid Vastjal.

 

1889

Valmis uus koolimaja . See on säilinud tänaseni.

 

~1900

Koolis õpib 123 õpilast.

 

1919

Õppeaeg koolis muutus 4 aasta pikkuseks ning kool nimetati Kehtna-Kalbu 4 klassiliseks Rahvakooliks.

 

1922

* Kool muudeti Kehtna 6-klassiliseks Algkooliks. 
* Kõik klassid ei mahtunud enam koolimajja ja internaati ning nooremad klassid asusid õppima vallamajja.

 

1924

IV klass asus ruumipuudusel õppima uudeTuletõrje Seltsimajja

 

1929

Alustati uue koolimaja  ehitamist . Uude majja koliti 1930. a. sügisel.

 

01.05.1931

Õnnistati uus koolimaja. Vallavalitsus määras kooli aastapäevaks 30. aprilli 

 

1941

Kool nimetati Kehtna 7-klassiliseks Mittetäielikuks Keskkooliks

 

1943

Kool sai elektri. Koolis oli 125 õpilast

1944

Koolis oli 154 õpilast

1947

Koolis oli 143 õpilast. Alustas tööd vene komplekt 27 õpilasega

1950

Valmis spordiväljak

1955

Oli väga külm talv. Koolil puudus küte. Internaadi õpilased lammutasid vana Koplitoa talu elamut, et magamistubade ahjusid kütta.

 

1961

Kooli keldrisse rajati riietehoid. Kool nimetatakse Kehtna 8-klassiliseks Kooliks

 

1965

Koolis töötas Tallinna Kaugõppekeskkooli konsultatsioonipunkt.

 

1967

 

Aleksander Blumberg lõi viisi Kehtna kooli laulule (sõnad Karl Praakli)

1968

Koolis vahetati hulgaliselt mööblit. Ehitati ümber ja sisustati uuesti kooli köök

 

1982

Võeti taas koolina kasutusele eelmine koolimaja. Kool töötas nüüd  kokku neljas majas:  lisaks koolimajale veel tuletõrje seltsimajas, endises  koolimajas ning kunagises koolmeistri   lehmalaudas

 

1985

* Õpilane  Kullar Laiapea tegi filmi kooli õpilaste tegemistest ja seiklustest
* Asuti koostama Kehtna uue koolimaja ehitusprojekti. 
* Koolis õpib 196 õpilast. Esmakordselt on koolis 2 esimest klassi.
* Sporditundide riietusruumidena võeti kasutusele vagunelamu. 
* Asfalteeriti algklasside maja ümbrus.

 

1986

* Koolis 238 õpilast.
* Kooli tulid 6aastased õpilased. Kooliteed alustas 57 last ! Et nad kooli ei mahtunud, hakkas 6-aastaste laste esimene klass tööle lasteaias. 
* Sündis kooli aupäeva tähistamise traditsioon. 
* Tööd alustas Rauno Ilo tantsuõpetajana. 
* Alustas tööd maadlusklubi 
* Avati mälestustahvel Jaan Rummole ja mälestuskivi Ullo Toomile

 

1987

* Värviti koolimaja välisseinad. 
* Kool töötas kahes koolihoones, tuletõrje seltsimajas, lehmalaudas ja vagunelamus
* Alustati uue koolimaja ehitust Kehtnas. 
* Annetati mitusada raamatut uue kooli raamatukogu jaoks

1989

* Koolis oli 243 õpilast.
* Kool nimetati Kehtna 9-klassiliseks Kooliks

1990

* Koolipere laseb puhkama vanad hooned ja kolib uude koolimajja

30.04.1991

* Õnnistatakse uus koolimaja, täpselt 60 aastat on möödunud eelmise maja õnnistamisest. 
* Koolis on 266 õpilast

 

28.09.1991

Saabus esimene kiri Katrineholmist. Kirja autoriks oli Sandbäckskooli õpetaja Gertrud Gustafsson. Först bref från Sandbäcksskolan.

 

1992

* Kool nimetati Kehtna Põhikooliks.
* Esimene direktsiooni vastuvõtt parimatele õpilastele

 

05.09.1992

Koolis viibis Sauvo naisorganisatsioonide esindus

 

märts 1993

Kooli  delegatsioon esimesel külaskäigul Sauvo. sealsete naisorganisatsioonide kutsel. Tekivad sidemed Sauvo kooloiga

 

aprill 1993

Kooli 150. aastapäev. Koolis viibib Sauvo kooli delegatsioon

 

1994

Koolis toimuvad Georg Lurichi mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. See on ainus kord, kus need võistlused on väljaspool Tallinna toimunud

 

1996

Kool saab kasutada ja hoiule ühe valla lippudest

 

1996

Kooli jõuavad humanitaarabi korras arvutid Katrinehomist. Arvutiklass sünnib teist korda

 

1997

Koolis on 331 õpilast

 

1998

* Arvutiklassitäis Tiigrihüppe arvuteid
* 364 õpilast - kool on kõigi aegade suurim.
* Ehitatakse kooli raadiosõlm.
* Õpilaste lemmikõpetajaks valiti Sirje Priks

 

1999

* Sünnib kooli esimene kodulehekülg. Sauvo kool on meie abiliseks seejuures. Koduleht valmis koostöös Soome koolidega SUVI-projekti raames ning asus Paimio kooli serveris.

* Esimesed pildid kodulehele tegime kasutades Sandbäckskooli digifotokat. 
* Sügisest õpetatakse lastevanemate soovil taas lastele ka vene keelt. 
* Vahetatakse välja  võimla suured klaasaknad purunemiskindlate plastakende vastu 
* Internet jõuab kooli iga õpilase ja õpetajani – kool saab püsiühenduse ja ehitatakse sisevõrk 
* Toimusid pidulikud jõululõunad õpilastele ja töötajatele 
* Võitsime maakoolide vabariikliku sisejalgpalliturniiri.

 

2000

*Iga tehnika väsib kord. Seame kooli kööki üles esimese lääne päritolu, küll pruugitud keedukatla. On uhke küll vanadega võrreldes 
* Katri Lumi kingib koolile oma maali „ Suur väikeses“ 
* Edukate projektidega sai kool veel arvuteid õpetajate käsutusse 
* Kooli rahvatantsurühm käis Helsingis tantsupeol

 

2001

*Terve kool käis rabamatkal 
* Septembris algab koolis remont- vahetatakse uksed-aknad ning tehakse korda esikülg. Lapsed ja ehitajad sagivad kõrvuti. 
* Söökla köök sai konvektsioonahju.

 

2002

* Koolis õpib 333 õpilast. 
* Koolitame oma õpetajaid- kooli on tellitud kursused „Klassi kui grupi kujundamine“ klassijuhatajaile ja „Õpetaja töökava koostamine“ kõigile pedagoogidele.
* Vahetati mürisevad ventilaatorid  õppekorpuse pööningul 
* Kooliõuele ilmusid puutüvedest välja saetud pingid ja skulptuurid ja Päkapikuklass 
* Kõik kooli lõpetajad said ainekiituskirja! 
* Õpetajad said õpetajate tuppa kööginurga. Rekonstrueeriti olmeruume. 
* Koolihoone sai uue välisviimistluse 
* Kool sai lipumasti viiru ja peaministri allkirjaga tunnistuse ning tänu tehtud töö eest ümbruse kujundamisel. 
* Ostsime koostöös Tiigrihüppe Sihtasutusega meediaprojektori ning arvuti raamatukokku. 

 

2003

* Kooli 160. tööaasta.
* Koolis on 309 õpilast.
* Jaanuaris tegutses koolis riiklik järelevalve. Saime oma tööle positiivse hinnangu. 
* 10.02 toimus esimene õppetund meediaprojektorit kasutades.
* Andsime välja raamatu "Kehtna kool 160". Raamatu koolist ja inimestest koostasid Meeli Toome ja Toivo Niinemets.
* Toimusid kooli 160. aastapäeva üritused ja vilistlaste kokkutulek - üle 300 endise õpilase ja õpetaja osales aktiivselt
* Sügisel asus lapsi õpetama 4 uut õpetajat
* Loodi kooli suusabaas
* Alustasime ökotööga. Meeli Jänese eestvedamisel taotleme koolile Rohelist Lippu
* Kooli koduleheküljel 4976 külastajat

 

2004


* Valmistusime laulu ja tantsupeoks, kuhu meilt pääses 2 koori ja 6-7. klasside tantsurühm
* Koolis toimusid tantsulaager, laululaager ja vutilaager
* Valmis sporditrofeede vitriin
* Osalesime Briti Nõukogu korraldatud väravavahtide õppepäeva korraldamisel
* Meid külastasid lapsed Evitskogist
* Toimusid kaks ekskursiooni Lõuna-Eestisse ökotöös silmapaistnud lastele 
* Kooliteed alustas 304 õpilast
* Saime ROHELISE LIPU
* Teise korruse fuajeesse panime suure akvaariumi.
* Valla tellimusel koostati kogu koolihoone rekonstrueerimise projekt.
* Rekonstrueerisime võiml valgustuse
* Kooli koduleheküljel 6986 külastajat

2005

* Kool kogus AS VÄÄTSA PRÜGILA korraldatud võistluse raames 12,4 tonni vanapaberit olles sellega põhikoolide arvestuse võitja.
* Kooli lõpetas kevadel 36 õpilast
* Suvel ehitati kooli uus ventilatsioonisüsteem
* Esimesse klassi tuli vaid 12 õpilast, koolis õpib 270 õpilast
* Saime teiskordselt ROHELISE LIPU
* Õpime prügi sorteeritud kogumist
* COMENIUS-PROJEKT MEGRE -teeme koostööd koolidega Portugalist ja Hispaaniast euroopaliku prügikäitlusmudeli rakendamiseks koolides.
* Kooli esindus käis Hispaanias Ferrolis algatuskoosolekul
* Kooli kodulehel käis 9617 vaatajat

 

2006

* Õpilaste lõunatoidu eest maksab nüüd riik
* Toimusid kooli XX meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses
* Kõik tahvlid koolis on nüüd vahetatud . Jäänud on vaid füüsika klassi tahvel, mis ka vanana veel hea on
* Osalesime taas VÄÄTSA PRÜGILA vanapaberi kogumise aktsioonis.  17 tonni vanapaberit on ka meie rekord
* Valmisid kooli uued meened
* Koolis käisid külalised Portugalist ja Hispaaniast, kellega koos me prügiprojektis osaleme
* Katsetame ekooli.
* Esmakordselt üle 16 aasta oli võimalus osta uut mööblit klassidesse ja ainekabinettidesse

* Esimesse klassi tuli 18 õpilast, koolis 224 õpilast.
* Tööle asus 2 noort õpetajat ja sotsiaalpedagoog
* Koolis võeti kasutusele e-kool ja loobuti tavalistest klassipäevikuist
* Lõppes projekt COPE
* Kooli külastas Haridusminister Mailis Reps
* Liitusime ÖKOMAJA projektiga
* Toimub kooli tualettruumide renoveerimine
* Kool ostis võrkpalliväljaku varustuse
* Alustame tehniliste vahendite klassi (meediaklassi rajamist). 
* Ostsime kooli esimese puutetahvli 
* Vahetasime välja kõik lauanõud ja söögiriistad
* Kooli kodulehel käis 10681 vaatajat

 

2007

 

* Kooli lõpetas 35 õpilast. Kunagi tulid need lapsed kooli meie suurima vastuvõtuna esimestesse klassidesse - 51 õpilast

* Ostsime taas klassidesse mööblit
* Oma jõududega ehitasime väliskeldri ümber majandushooneks 
* Toimusid esimesed kooliolümpiamängud. Mängude läbiviimise eest tunnustas kooli Eesti Olümpiaakadeemia
* Rekonstrueeriti kooli söögisaal ja sisustati uue mööbliga 
* Kooliteed alustas 22 õpilast, kogu koolis on 202 õpilast
* Riik maksab nüüd ka õpilaste töövihikute eest
* Kooli ja kooli ümbrusesse seadis vald üles videovalve
* Rekonstrueeriti täielikult automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem – tagatud on kaasaegsete ohutusnõuete parem täitmine
* Lõppes  jäätmekäitlusalane rahvusvaheline koostööprojekt MEGRE koolidega Hispaanias ja Portugalis
* Eesti Jäätmekäitlejate Liit tunnustas kooli põhjaliku ning mitmekülgse töö eest  laste keskkonnahoidliku mõtteviisi  kujundamisel ning  kaasaegse prügikäitlemise  õpetamisel ja  edendamisel
* Haridusministeerium tunnustas kooli panuse eest Eesti edule PISA2006  testis
* Pallimängudes meie sportlastele väga edukas aasta 
* Ostsime kooli esimese puutetahvli ja asusime ehitama meediaklassi 
* Kooli kodulehel 14762 külastust

 

2008

* Projekt „Kuulsused kooli”  andis meie õpilastele võimaluse isiklikult kohtuda Siiri Sisaski ja Emil Rutikuga 
* Kooli külastas Sauvo sõpruskooli esindus 
* Kooli pallimänguvõistkonnad olid tublid ja tõid võistlustelt ridamisi karikaid ja auhindu 
*  Toimus kooli 165 aastapäeva kokkutulek
* Meile osutavad  abi Katrineholmi aktiivsed naised. Tack för Aktiva kvinnor i Katrineholm!
*  Kooli lõpetas 21 õpilast 
* Kooliteed alustab 20 õpilast. Koolis on 192 õpilast.  Õpilaste arv koolis vastab 1986. aasta tasemele 
*  Alustame uut  rahvusvahelist COMENIUSe koostööprojekti
* Töötab tantsurühm Kehtna Noored, mis koosneb meie lõpetajaist ja vanemate klasside õpilastest
* Ostame uut mööblit ja 2 uut puutetahvlit- füüsikaklassi ja loodusteaduste klassi
* Kooli kodulehte käis uudistamas 16003 külastajat

 

2009

* Kooli eelarve väheneb tunduvalt - majandussurutis annab end tunda
* Kooli külastab taas teadusbuss SUUR VANKER oma füüsikaetendusega
* Vabariigi aastapäeva eel on koolis väljas rändnäitus EESTI LIPP
* Kooli COMENIUSe projekti esindus käis töövisiidil Halifaxis
* Oleme PISA 2009 valimis
* Valmistume visiidiks Sauvosse 26. -28.04
* Oleme jätkuvalt edukat pallimängudes
*6 klasside teatritrupp valiti Raplamaa parimaks ja esindab maakonda
* Üle mitmekümne aasta pildistame korraga kogu kooliperet.
* Kooli lõpetab 23 õpilast. Järeleksameid ei ole vaja ja eksamite keskmine hinne üle maakonna keskmise
* Kooli õpilased on laulupeol esindatud Kehtna valla lastekoorina, Kehtna Noored saavad peomelust osa - nad kannavad rongkäigus maakonna ja valla atribuutikat ja külastavad ühiselt peo kontserte, kuid peole tantsima nad siiski ei pääsenud.
* 1.09 tuli kooli 14 uut õpilast. Koolis on üldse 173 õpilast
* kool läbis edukalt riikliku järelevalve
* koolis töötab nüüd logopeed
* toimus Comenius-projekti töökoosolek Kehtnas
* 15.12.2009 suri kauaegne ja lugupeetud õpetaja Mall Niinemets
* Kooli kodulehe avas 17482 vaatajat

 

2010

* Kehtna vald autasustas kooli kollektiivi
* Toimus vapinäitus
* Võitsime taas vanapaberi kogumise kampaania koolidele
* Loodi kooli fännilehekülg Facebook'is
* Kooli juubelil esines Kalevi Kammerkoor
* Õpilasgrupp käis Brüsselis Europarlamendi tööga tutvumas
* Koolikella helistab nüüd arvuti
* Kehtna A ja O kaupluses avati hoolekogu  korjanduskast õpilasürituste tarvis
* Kooli lõpetas  13 õpilast

* 1.09 alustas I klassis  18 õpilast. Koolis õpib 168 last
* Ostsime teleskoobi Katrineholmist saadud annetuste eest. Tack för Aktiva kvinnor i Katrineholm! 
* Kool sai Raplamaa koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli 
* Grupp aktiivseid vilistlasi tegeleb kooli võimla baasil spordihoone ehitamise ideega
* Tegelesime kooli sisehindamisega ja saime valmis esimese aruande
* Kooli kodulehel  18680 külastajat

2011

* Liitusime tervistedendavate koolidega


* Kehtna Valla Noortekogu korraldas  kevadisel koolivaheajal  algklasside ruumide remondi 

* Külas olid Sauvo kooli õpilased ja õpetajad

* Lõppes meie teine Comenius-projekt Life in Harmony with Nature.

*Õpilased kirjutasid Tervist edendava idee projekti ja korrastasid korvpalliväljaku Kehtnas

* Suvel remonditi kooli III korruse koridorid ja trepikoda. Edasi lükkus pööningu ja katuste soojustamine ning remont.

* 3 uut projektorit koos arvutitega  õppeklassidesse 

* 1. septembril alustas kooliteed 15 uut õpilast. Koolis on 155 õpilast.

*Algas meie kolmas Comenius-projekt Water - The Spring of Life. 

* Alustasime hommikupudru pakkumist õpilastele

* Kooli kodulehte vaatas 18304 külastajat

* Töö Kehtnas lõpetas 27 aastat kooli juhtinud Toivo Niinemets. Uus direktor on Piret Kallaste

2012  • Aasta õpetaja Evelyn Kurg
2013  • Aasta õpetaja Ragne Falilejev

• Karitsa jahibaasis toimus Raplamaa ohutuslaager KEAT, mille võitis Kehtna kooli 6. klassi meeskond. Osa võttis 12 meeskonda 11st koolist

• Karol Tammaru võitis Rapla maakonna kunstiõpetuse olümpiaadil 7.-9. kl arvestuses 1. koha

• Toimub kooli 170 aastapäeva vilistlaspidu

2014  • Aasta õpetaja Riina Lõhmus

• Õpetaja Lea Karjase juhendamisel osales kool XXVI üldlaulu- ja tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg“

2015  • Aasta õpetaja eripedagoog Anu Käsk

• 1. klassi õpilased said uue liiklusaabitsa, mille üks koostaja on õpetaja Merike Saar

• 1. korrus renoveeriti, sellega likvideeriti kooli söökla, mis on ehitati maadlusmajaks, ja endisesse fuajeesse ehitati söögisaal ja toit tuleb edaspidi koolile Kehtna lasteaiast.

• 2015. aasta kevadel kolis Kehtna Rahvaraamatukogu Kehtna koolihoone 1. korruse sobilikuks kohandatud ruumidesse

• Kool sai kaasaegse käsitöö ja kodunduse klassi

• Tallinnas Õpetajate Majas pidulikul üritusel „Archimedes tunnustab“ valiti Elukestva Õppe Programmi (2007-2013) viimaste aastate säravamaks koostööprojektiks üldhariduskoolide hulgas Kehtna kooli „Vesi kui elu allikas“ ja seda tunnustati kuldse õunaga. Kuldse õunaga autasustatakse haridusalases töös väljapaistvaid tulemusi saavutanud asutusi ja inimesi.

• Tunni lõpetuseks ei helise enam koolikell vaid tunni lõpetab õpetaja

• 15. mail toimus Kaius K-koolide olümpia. Kooli delegatsioon oli 38-liikmeline. Olümpial osalesid korraldaja Kaiu kool ning Käru, Kabala ja Kivi-Vigala koolid. Olümpiaaladeks olid: kilbijooks, kaugushüpe, sumomaadlus, kõrgushüpe, sops korvi, raskusheide, täpsusvise rehvi, viimase-mehe jooks, terviserajajooks, õhupüssist laskmine ja köievedu.

• Kool sai lauajalgpalli

• Kool sai uue kodulehe

• 8. klassi õpilane Andres Kauri saavutas maakondlikul keemiaolümpiaadil 1. koha

ja bioloogiaolümpiaadil 1. koha

2016  • Direktori kohusetäitjana alustas Kristiine Vahtramäe

• Aasta õpetaja Ragne Falilejev

• Renoveeriti koolimaja 2. korrus

• Kool saab Hooandja toetajate abiga 2 digiklaverit

• 13. mail külastas Kehtna kooli teraapiakoer Cämmi ja koerajuht Tiiu Varik. Nad kuuluvad Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingusse, mis testib, koolitab ning eksamineerib teraapiakoeratiime

• 21. aprillil külastas kooli kirjanik Mika Keränen

• Kehtna koolis toimus Raplamaa koolide Õpilasesinduste Kevadkool

2017  • Direktorina alustas Liivi Siim

• Aasta õpetaja Lea Karjane

• Bussitäis kooliõpilasi ja 5 õpetajat külastasid sõpruskooli Soomes Sauvos

• Esimest korda toimus Kehtna laste jõulukontsert kogukonnale Kehtna Peetri kirikus, kus esines palju Kehtna kooli õpilasi

• Õpetaja Kadri Pulk korraldas ekspeditsiooni Saarnaki laiule, osales 9 õpilast ja 4 õpetajat

• Kool korraldas lastele ja lastevanematele reisi Lätti, külastati Ligatne loomaparki ja Sigulda piirkonda.

2018  • Aasta õpetaja Edda Rei

• Huvijuht Kersti Mäevälja koos lapsevanemate Larissa ja Arvo Pajoga uuendasid koolimaja esise lillepeenra

• Õpetaja Evelyn Kurg matkas koos 4 õpilasega RMK rajal Võsult Aegviitu, kokku 66 km

• Toimus Valtu ja Kehtna koolide ühine Moebläkk

• Kool soetas aula esisele seinale kõikide presidentide fotod

• Toimus kooli 175. aastapäeva vilistlaspidu, esinesid Ivo Linna ja Antti Kammiste

2019  • Aasta õpetaja Dmitri Djuženkov

• Koolimaja taga avati madalseiklusrada ja multšiga kaetud terviserajad

• Kehtna kool osales 20. septembril maailmakoristuspäeval

• Kehtna kool liitus ühe lapsevanema soovitusel vahva vahetunni projektiga, mille tulemusel sai kool hulga kummikekse ja footbag`e

• Kehtna kooli segavõistkond saavutas 4.- 5. klasside maakondlikul rahvastepalli võistlusel esimese koha

• Vanades sööklaruumides avati maadlusmaja

• Õpetaja Lea Karjase juhendatav mudilaskoor osales XXVII üldlaulupeol „Minu arm“ 6.–7. juulil Tallinna Lauluväljakul

2020  • Direktorina alustas Reigo Ginter

• Aasta õpetaja Kadri Tammar

• Renoveeriti tehnoloogiaõpetuse klass

• Vabatahtlike abiga said vene keele ja ajalooklass uue põranda

• Rapla maakonna koolinoorte jalgpalli meistrivõistlused võitis Kehtna kool

2021  • Aasta õpetaja Laura Ginter

• Õppejuhina alustas Laura Ginter

• Õpetajad Johanna Tammist ja Liis Mätlik korraldasid koolis koostöös Tartu AHHAA keskuse ja Rakett69 Teadusstuudioga õpilastele Rakett 69 õpihuvilaagreid.

• Suvel toimus koolis õpilastele esimest korda 3 päeva kestev õpihuvilaager

• Meie seast lahkus kooli füüsikaõpetaja Andrus Metsma

2022  • 9. klassi lõpetas 7 kiituskirjaga õpilast

• Aasta õpetaja Lea Karjane

• Kool sai vabatahtlike toetajate abil uued esindussärgid

• Koolis alustasid seoses sõjaga õppetööd sõjapõgenikest Ukraina õpilased

• 2 õpetajat osales Raplas iga-aastasel ohutusõppel ÄKK

• Kool sai 2 Kehtna valla tunnustust Haridustegu 2022: üks õpihuvilaagri korraldamise eest augustis 2022 ja teine õpetaja Oksana Kurvitsale Ukraina sõjapõgenike lastele eesti keele õpetamise eest 2022. aasta suvel

2023  • Aasta õpetaja Sigrid Kressel

• Õppejuhina alustas Katrin Velleste

• Õpetaja Lea Karjase juhendatav lastekoor osales XXVIII noorte laulupeol „Püha on maa“ Tallinna Lauluväljakul

• 6.-9. klassi Rapla maakonna meistrivõistlustel koolinoorte korvpallis saavutas esikoha Kehtna kooli võistkond¬

• 6. klassil käis külas sõprusklass Sillamäe Eesti põhikooli 7. klass

• Üle aastate toimus I ja II kooliastme õpilaste etluskonkurss

• Toimus kooli 180 aastapäeva kokkutulek

• Renoveeriti kunstiõpetuse klass

• 7.-9. klasside jalgpalliturniiri Rapla maakonna meistrid väiksemate koolide arvestuses

• EKSL 7.-9. klasside rahvaliiga jalgpalli finaalturniiri 2. koht

• Õpetajate päeval avati koolimaja ees vilistlaste toel soetatud tänupink Mall ja Toivo Niinemetsale.

• Heategevuslikul sügisloteriil koguti raha akvaariumile, mida Klaara-Liisa Tint ja tema loovtöö juhendaja õpetaja Sigrid Kressel korrastasid – vahetati seadmeid, osteti uusi kalu ja taimi

• 4 õpetajat osales Raplas iga-aastasel ohutusõppel ÄKK