Tervisenõukogu

TEK nõukogu liikmed:

Evelin Ivanovliige
Klaara-Liisa Tintliige
Edda Reiliige
Maribel Uutmannliige
Lea Karjaneliige

Tervist edendavate koolide võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes on omaks võtnud tervist edendavate koolide liikumise visiooni ja otsustanud kanda kokkulepitud missiooni.

EESMÄRK
Luua kõigis Eestimaa üldhariduskoolides soodsad eeldused ja tingimused tervistedendavate koolide ideoloogia rakendamiseks.
ALAEESMÄRGID
  • Tõsta koolide teadlikkust tervist toetava keskkonna loomise võimalustest ja teedest
  • Muuta koolide suhtumist tervistedendava koolikeskkonna arengusse
  • Motiveerida koole tervisepoliitika rakendamisele ja tervist edendava tegevuse integreerimisele õppekavades ja igapäevaelus

Tervist Edendavate Koolide võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. Tallinna Tervist Edendavate Koolide võrgustikku nõustab Tallinna Haridusamet.

Tervist Edendavate Koolide 10 printsiip
Esimene ENHPS- i kongress Thessalonikis 1997. aastal töötas välja 10 printsiipi Tervist Edendavatele Koolidele (TEK) :

1. Demokraatia

Tervist Edendava Kooli alustalaks on demokraatlikud printsiibid, mis soodustavad õppimist, personaalset ja sotsiaalset arengut ning tervist.

2. Õiglus

Tervist Edendav Kool kindlustab, et võrdsuse printsiip on õppeprotsessis alati esikohal. See garanteerib, et koolid on vabad ängistusest, kartusest ja naeruvääristamisest. TE Kool tagab kõikidele võrdse juurdepääsu õppimisvõimalustele. TE Kooli eesmärk on arendada igaühe emotsionaalset ja sotsiaalset arengut ning potentsiaali saavutamise ilma diskrimineerimata.

3. Enesekindluse tugevdamine ja tegevuspädevus

Tervist Edendav Kool arendab õpilaste oskusi tegutseda ja muutusi ellu viia. Õpilastele luuakse keskkond, kus koostöös õpetajate ja teistega tuntakse saavutamisrõõmu. Enesekindluse kasvamine aitab õpilastel mõjutada oma igapäeva elu ja elamistingimusi.

4. Koolikeskkond

Tervist Edendav Kool paneb suurt rõhku nii kooli füüsilisele kui ka sotsiaalsele keskkonnale. Kooli keskkond, luues heaolu loovat poliitikat, on hindamatu tervise edendamise lähtekoht. Jälgitakse nii tervishoiu- kui ka ohutusnõudeid.

5. Õppekava

Tervist Edendava Kooli õppekava loob noortele inimestele võimalused saada teadmisi ja eluks vajalikke oskusi. Õppekava peab silmas pidama noorte vajadusi hetkel ja tulevikus, stimuleerima loovust, julgustama neid õppima ja varustama neid selleks vajalike õppimisoskustega. Õppekava peab olema ka õpetajatele ja teistele koolitöötajatele inspiratsiooniks.

6. Õpetajakoolitus

Õpetajate koolitus on investeering nii tervisesse kui ka haridusse. Seadusandlus koos stiimulitega, mis võtab arvesse Tervist Edendava Kooli raamistiku, peab olema aluseks õpetaja koolitusele.

7. Edukuse mõõtmine

Tervist Edendavad Koolid mõõdavad oma tegevuse efektiivsust nii kooli kui ka kodukoha tasandil. Edukuse mõõtmine on protsess, läbi mille TE Koolide printsiibid ja toetus saab kõige efektiivsemalt ellu viidud.

8. Koostöö

Jagatud vastutus ja tihe koostöö erinevate ministeeriumite vahel, eriti Haridus- ja Tervishoiuministeeriumi, on aluseks TE Koolide strateegilise plaani koostamisel. Riiklikul tasandil toimiv koostöö peegeldub nii maakondlikul kui ka kohalikul tasemel. Rollid, vastutus ja aruandekohustus peab olema kindlalt paigas ja selge kõikidele osapooltele.

9. Kodukoht

Vanemad ja kooli ümbruskond toetavad, juhivad ja tugevdavad TE Kooli kontseptsiooni. Partnerlus kooli, vanemate, organisatsioonide ja kohaliku kogukonna vahel on tugev jõud positiivsete muutuste taga. Selline partnerlus aitab ka noortel saada ühiskonna aktiivseteks liikmeteks. Kool ja kodukoht koos omavad positiivset mõju, et luua sotsiaalset ja füüsilist keskkonda, mis soodustab head tervist.

10. Jätkusuutlikkus

Valitsuse kõik tasandid peavad leidma vahendeid Tervist Edendava Kooli toetamiseks. See investeering annab panuse pikemaajalise jätkuva arenguks ühiskonnas laiemalt.