Lisa Kehtna Põhikooli kodukorrale nr 1-2/19-2018

KEHTNA  PÕHIKOOLI  RAAMATUKOGU  KASUTAMISE  EESKIRI.

 1. Kooliraamatukogu lugejaks  võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad ,töötajad ja lapsevanemad.
 2. Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1.septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustakse.
 3. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii kohal kasutamiseks kui ka koju. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks ( teatmeraamatud, entsüklopeediad, väärtuslikud ainueksemplarid). Erandjuhul võib neid kuni kolmeks päevaks koju laenutada.
 4. Lugeja saab valida vajalikke teavikuid avariiulitelt või raamatukoguhoidja abiga.
 5. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on 14 päeva, kokkuleppel raamatukoguhoidjaga võib see pikem olla. Kui teaviku kasutamise tähtaeg lõpeb koolivaheajal, pikeneb automaatselt tähtaeg esimese koolipäevani. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad.
 6. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. Lugeja tagastab õppeaasta lõpuks kõik laenutatud teavikud, v.a. suvetööle jääjad, kes tagastavad teavikud siis ,kui suvetöö on lõpetatud.
 7. Kaotatud või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende hinna hetke turuväärtuses. Õpilase tekitatud kahju on kohustatud hüvitama tema vanemad.
 8. Kaotatud või rikutud teavikute hüvitamisest laekunud vahenditega täiendatakse raamatukogu fondi.
 9. Raamatukogus säilitab lugeja korda ja vaikust, hoiab raamatukogu vara ja jätab enda järelt töökoha korda. Lahkudes paneb lugeja riiulist võetud raamatud, ajalehed ja ajakirjad oma kohale tagasi.
 10. Raamatukogu kasutamiseeeskirja rikkunud lugejalt võib raamatukogu kasutamisõiguse ära võtta.
 11. Õpilasele raamatukogust kasutamiseks antud õppematerjale ei tohi ta iseseisvalt edasi laenutada.
 12. Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud. Teavikute tagastamise kohta annab raamatukoguhoidja allkirja.
 13. Õpilastele, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi, on koolil õigus klassitunnistust, lõputunnistust ning muid õpilasega seotud dokumente mitte väljastada.
 14. Raamatukogus lugejatele mõeldud arvutit võivad kasutada kõik raamatukogu lugejad. Arvuti on eelkõige mõeldud infootsinguks. Eelisjärjekorras võivad arvutit kasutada lugejad, kellel on seda vaja õppetööga seonduvalt.
 15. Raamatukogu arvutis on keelatud tegevused, mis segavad teisi külastajad (nt. mängimine).
 16. Kooliraamatukogu teenused –kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, interneti kasutamine on tasuta.
 17. Kooliraamatukogu kasutuse eeskiri on väljas nähtavas kohas raamatukogus.
 18. Raamatukogus on keelatud söömine ja joomine.