I Üldsätted 
1.1Kehtna Põhikooli (edaspidi KPK) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on KPK õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valivad 5. kuni 9. klasside õpilased.
1.2 ÕE koosneb kahest organist:
1.2.1 Õpilasesinduse liikmed, kelle seast valitakse president 
1.2.2 President.
1.3 ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.4 ÕE põhimääruse kinnitab KPK direktor.
1.5 ÕE otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhimäärusesse sisse viia juba olemasolevate punktide täiendusi või uusi punkte.

II ÕE moodustamise kord.
2.1 Igal klassil on õigus saata ÕE-sse 1 – 3 esindajat, kes on huvitatud ÕE tööst ning on valitud klassi esindama vabatahtlikkuse alusel.
2.2 Igal klassil on õigus oma esindajaid vahetada.
2.3 ÕE-l on õigus oma liikmeid vajaduse korral vahetada.

III Eesmärgid.
3.1 Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ning kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.
3.2 Järgida ja edendada kooli traditsioone.
3.3 Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.
3.4 Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.
3.5 Organiseerida koolisiseseid üritusi.
3.6 Aidata kujundada oma kooli nägu.

IV Õigused.
ÕE-l on õigus:
4.1 osaleda õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga
4.2 Viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele.
4.3 Algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks.
4.4 Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
4.5 Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega.
4.6 Nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu puudutavates küsimustes.
4.7 Saada direktsioonilt oma tööks vajalikku informatsiooni.

V Kohustused.
ÕE-l on kohustus:
5.1 Informeerida õpetajaid ÕE tegevusest õppenõukogu koosolekutel.
5.2 Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees.
5.3 Anda aru saadud rahade kasutamisest kooli juhtkonnale.
5.4 Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
5.5 Tagada ÕE järjepidevus

VI Töökord
6.1 ÕE koosolekud kutsutakse kokku vähemalt 2 korda kuus. Koosolekud protokollitakse.
6.2 erakorraline õpilaskogu kutsutakse kokku, kui seda soovib:
6.2.1 ÕE president;
6.2.2 kooli juhtkond.
6.3 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 60% ÕE liikmetest
6.4 ÕE liikmed valivad enda hulgast salajasel hääletamisel lihthäälte enamusega presidendi, asepresidendi ja kaks kroonikut.
6.5 Koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident.
6.6 Informatsiooni ÕE tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt ja teadetetahvlilt. Need klassid, mis ei ole esindatud ÕE-s, saavad informatsiooni oma klassijuhataja käest.
6.7 ÕE liikmed ja president valitakse ametisse üheks aastaks.
6.8 ÕE tegevust juhib president. 
6.9 Vajaduse korral esindab president õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.
6.10 Presidendi kohaloleku puudumisel on asepresident presidendi täieõiguslik asendaja.
6.11 Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed kui:
6.11.1 President ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjusel.
6.11.2 Presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhikirjale, kui president rikub või ei arvesta ÕE volitusi, ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
6.11.3 Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet.

VII ÕE tegevuse lõpetamine
7.1 ÕE tegevus lõpetatakse, kui 70% ÕE liikmetest sellega nõustub.