Pikapäevarühma töökord Kehtna Põhikoolis

KINNITATUD:

Kehtna Põhikooli direktori

käskkirjaga nr. 1-2/38 lisa 3

28. 04. 2017

Pikapäevarühma töökord Kehtna Põhikoolis

Kehtna Põhikooli pikapäevarühm töökorralduse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 38

 

1. Vastuvõtmise kord

1.1. Pikapäevarühma võetakse vastu 1.-4. klassi õpilasi. Pikapäevarühm toimub esmaspäevast- neljapäevani kella 12.00 -16.00 ja reedeti 12.00 – 15.00 ni

1.2. Laste maksimaalne arv pikapäevarühmas on 30. Kui avaldusi laekub rohkem, on eelistatud bussisõitjad ja õppetöös aitamist vajavad või koduse järelevalveta õpilased.

Vabade kohtade olemasolul saab õpilasi lisada ka kooliaasta vältel.

1.3. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üheks õppeaastaks lapse seadusliku esindaja taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel.

1.4. Pikapäeva sooviavaldused koguvad kokku klassiõpetajad

1.5. Pikapäevarühma õpetajad koostavad ja  esitab pikapäevarühma nimekirja direktorile kinnitamiseks septembri teisel töönädalal.

1.6 Õppealajuhataja avab pikapäevarühma e- kooli päeviku, kuhu märgitakse kohal viibivad ja puuduvad õpilased igapäevaselt. Elektroonilise päeviku täitmise tagavad pikapäeva õpetajad ja neid kontrollib õppealajuhataja.

 

2. Pikapäevarühma töökorraldus

2.1. Pikapäevarühma tööd korraldab pikapäevarühma komisjon, kuhu kuuluvad

pikapäevarühma õpetajad ja direktor.

2.2. Pikapäevarühmas on õppimise klass, kus lapsed saavad õppida ning raamatukogu, kus õpilased saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe, kunstidekooli jne ning samal ajal tegeleda mängimisega. Pikapäevarühma tegevuste hulka kuulub ka organiseeritult õues viibimine ja mängimine

2.3. Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja õppest vaba aja sisustamise suunamist, abi koduste õpiülesannete täitmisel ning huvide arendamist.

2.4. Pikapäevarühmas on kaks õpetajat, kelle töö on korraldatud graafiku alusel.

2.5. Pikapäeva õpetaja teavitab lapsi ja lapsevanemaid muudatustest pikapäevarühma töös.

2.6. Pikapäevarühmas toitlustamist ei toimu

 

3. Pikapäevarühma eesmärgid

Ø  Abistada õpilasi koduste õpiülesannete täitmisel.

Ø  Kujundada lastes iseseisva töö harjumusi.

Ø  Õpetada lastele vastutustunnet ja arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.

Ø  Õpetada oskust teistega arvestada.

Ø  Organiseerida aktiivset puhkust õues.

Ø  Muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks .

 

4. Õpilaste, vanemate ja õpetajate kohustused.

4.1. Õpilase kohustused:

Õpilane peab täitma pikapäevarühma reegleid:

1)    Lepitakse ühiselt kokku õppeaasta alguses

2)    Kehtna Põhikooli kodukorra reeglid.

 

4.2. Vanema kohustused

1)    Õpilane kantakse pikapäeva nimekirja lapsevanema või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel.

2)    Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat, millal ja millistes trennides või huviringides laps käib ning kuidas ja millal laps koju läheb.

3)    Kõigist pikapäevarühma nimekirjas oleva lapse päevakava muudatustest tuleb pikapäevarühma õpetajat teavitada. Kui lapsevanem muudatustest teavitanud ei ole, siis toimib pikapäevarühma õpetaja varasema kokkuleppe järgi.

4)    Kui laps pikapäevarühma ei tule, siis lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat kirjalikult (e-kooli või päeviku vahendusel)  või telefoni teel.

5)    Kui lapsevanem lubab lapsel pikapäevarühmast ära minna, vastutab lapse eest vanem.

 

4.3 Õpetaja kohustused

1)    Võtab vastu avaldused ja koostab pikapäevarühma soovijatest nimekirja.

2)    Koostab õppeaasta algul koos õpilastega pikapäeva reeglistiku.

3)    Kontrollib laste kohalolekut ja teeb iga päeva kohta sissekande e-kooli pikapäevarühma päevikusse.

4)    Korraldab pikapäevarühma igapäevast tööd, vajadusel lahendab tekkinud probleemid.

5)    Annab lapsevanemale ja klassijuhatajale tagasisidet lapse käitumisest.

6)    Aitab õppida.

7)    Suunab õpilased huviringidesse, bussile ja koju.

 

5. Pikapäevarühmast väljaarvamise kord

5.1Pikapäevarühma reeglite korduval eiramisel on pikapäevarühma õpetajatest koosneval komisjonil õigus pöörduda direktori poole õpilase korrale kutsumiseks või pikapäevarühmast eemaldamiseks.

5.2Enne õppeaasta lõppu arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapse seadusliku esindaja taotluse või direktori käskkirja alusel.