KINNITATUD

Direktori kk nr 32

16.11.2016

 

Kehtna Põhikooli kodukord

 

1. Üldsätted

1.1. Kehtna Põhikooli kodukorra eesmärgiks on tagada turvaline ja rahulik õppe-, töö- ja arengukeskkond õpilastele ning koolitöötajatele.

1.2. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.3. Õpilase ja kooli töötaja suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

1.4. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli raamatukogus. Väljavõte kooli kodukorrast on avaldatud kooli infostendil.

1.5. Kodukord töötatakse välja koostöös kooli töötajatega, õpilasesindus ja hoolekogu. Kodukorra kinnitab direktor. Kodukorda tutvustab õpilastele klassijuhataja.

1.6. Kõigi oma murede ja küsimustega võib õpilane pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi, õppealajuhataja või direktori poole.

1.7. Kasvatuslike- ja õppeeesmärkide realiseerimine toimub koostöös direktori, õpetajate, õpilasesinduse, kohaliku omavalitsuse ja lastevanematega.

1.8. Kodukorra eeskirjade täitmist arvestatakse käitumise ja hoolsuse hindamisel, mis kajastub klassitunnistusel.

 

2. Õppepäeva korraldus

2.1. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli infostendi, veebilehe ja e-kooli, sellele juurdepääsu puudumisel õpilaspäeviku kaudu.

2.2. Päevakava on kättesaadav kooli infostendil, koduleheküljel ja e-koolis.

2.3. Õppetunnid toimuvad koolis vastavalt päevakavale, väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna.

2.4. Koolimaja avatakse kell 7.45 ja suletakse 17.00, reedeti kell 15.00. Õppetunnid algavad kell 8.10.

2.5. Õppetund, mis vaheldub 10-minutilise vahetunniga, kestab 45 minutit. 20-minutilised söögivahetunnid on neljandal ja viiendal vahetunnil. Esimese vahetunni ajal on pudruvahetund ja teise vahetunni ajal viibivad õpilased koos korrapidaja õpetajaga õue vahetunnis.

2.6. Õpilased tulevad kooli vähemalt 5 minutit enne õppetundide algust.

2.7. Esimene koolikell kõlab 1 minut enne tunni algust. Teise koolikellaga algab tund. Pärast teist koolikella tulijad on hilinejad. Hilinemine üle 10 minuti märgitakse puudumiseks.

2.8. Pärast õppetundide lõppu korraldatakse õpilastele õppetöö pikapäevarühmas, mis kestab esmaspäevast neljapäevani kella 17.00-ni, reedeti kella 15.00-ni.

2.9. Õpetajate konsultatsiooniaegadel saavad õpilased õpiabi. Konsultatsiooniaegade

graafik avalikustatakse kooliaasta alguses kooli ja õpetajate toa infostendil ning kooli kodulehel.

2.10. Huviringide töö toimub õppetundidevälisel ajal.

2.11. Õppepäeva kestel on kõrvaliste isikute koolimajas viibimine lubatud kooli juhtkonna nõusolekul.

2.12. Kooli territooriumilt lahkumine on õppetundide ajal keelatud. Õpilase liikumine registreeritakse vastavasse päevikusse

2.13. Üldjuhul lõpevad õhtused õpilasüritused kell 21.00.

 

3. Õpilaspilet ja õpilaspäevik

3.1 Õpilaspilet on Kehtna Põhikoolis õppimist tõendav dokument, mis väljastatakse õpilasele pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja.

3.2 Õppeaasta alguses esitab õpilane õpilaspileti kehtivusaja pikendamiseks klassijuhatajale.

3.3 Põhikooli õpilane kasutab õpilaspäevikut. 1.-9.-klassides on õpilastele päevik kohustuslik, Lisa infot saab e-koolist ehk elektroonilisest päevikust.

 

4. Minul kui Kehtna kooli õpilasel on õigused:

4.1. Saada õppekavajärgset õpetust.

4.2. Saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi õpetaja üldtööaja piires.

4.3. Võtta osa klassivälistest üritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile.

4.4. Moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid või ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.

4.5. Osaleda valitud õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamises.

4.6. Kasutada õppetunnivälises tegevuses koostöös vastava õpetaja ja huvijuhiga tasuta kooli rajatisi või ruume.

4.7. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.

4.8. Saada sõidusoodustusi ja muid soodustusi Eesti Vabariigi Valitsuse ja kooli pidaja poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

4.9. Pöörduda oma õiguse kaitseks õpetajate, õpilasesinduse, sotsiaalpedagoogi, kooli juhtkonna või kooli pidaja poole.

4.10 Õpilane avaldab oma arvamust ning teeb ettepanekuid koolielu parendamiseks.

 

5. Minul Kehtna kooli õpilasena ja töötajana on kohustused:

5.1. Õpilased osaleda õppetöös ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele.

5.2. Täita seaduslikke korraldusi vastavalt kokkulepetele, mis on kirjas kooli dokumentatsioonis.

5.3. Täita kooli kodukorda ja kanda vastutust selle rikkumise korral.

5.4. Käituda väärikalt nii koolis kui väljaspool kooli.

5.5 Riietuda korrektselt: lubatud ei ole kanda dresse väljaspool kehalise kasvatuse tundi ega katkiseid ja ihu paljastavaid riideid, pidulikel üritustel riietuda pidulikult.

5.6. Kanda vahetusjalatseid, mis ei riku koolimaja põrandaid.

5.7. Arvestada oma käitumisel kaasõpilaste ja kooli töötajate õigustega.

5.8. Hoida kooli vara ja keskkonda.

5.9. Teatada kohe koolis toimunud korrarikkumisest koolitöötajale.

5.10. Toimida ohuolukorras vastavalt kehtestatud korrale ja täita evakuatsioonijuhi/õpetaja korraldusi.

5.11. Eelnevalt kooskõlastada planeeritud puudumised (visiidid arstile jm) klassijuhatajaga.

5.12. Kõik õpilased on korrapidajad vastavalt kokkuleppele. (5.-9. kl õpilased osalevad söökla toimkonnas vastavalt graafikule).

5.13 E - kooli peavad järgmise päeva teated olema sisestatud hiljemalt kl. 17.00

 

6. Meil Kehtna kooli õpilastel  ja kooli töötajal on keelatud:

6.1. Kaasinimeste füüsiline ja vaimne ahistamine.

6.2. Õppetööks mittevajalike esemete kasutamine õppetunnis (koolitöötajal on õigus ja kohustus võtta hoiule esemed, mis segavad õppetööd).

6.3. Õppetundide ajal kooli koridorides viibimine.

6.4. Hasartmängude mängimine.

6.5. Alkoholi, sigarettide ja narkootikumide omamine, tarvitamine, müümine, vahendamine.

6.6. Filmimine ja lindistamine kooli ruumides ilma kaaslaste, kooli juhtkonna või aineõpetaja

vastava nõusolekuta.

6.7. Õpilasel on keelatud nutiseadmete kasutamine vahetundides ja tunnis va juhul kui tunnitöös ei ole ettenähtud teisiti.

6.8. Kooli ruumides üleriietes või peakattega viibimine.

 

7. Õpilase käitumine vahetundides

7.1. Õpilane käitub vahetundide ajal väärikalt.

7.2. Õpilane ei sega koridorides kaasõpilasi. Keelatud on jooksmine ja lärmamine koolimajas.

7.3. Õpilased võivad viibida vahetundide ajal kooli territooriumil. Õue minnakse välisjalatsites.

7.4. Õpilase liikumine registreeritakse vastavasse päevikusse, mis asub valvelauas.

7.5. Koolist väljutakse peaukse kaudu, kui ei ole korraldatud teisiti. Evakuatsiooniväljapääsude kasutamine tavaolukordades ei ole lubatud.

7.6. Õpilane tagab liikumisel enda ja koolis viibivate inimeste ohutuse, tagab läbipääsu käidavates kohtades, eriti treppidel, ei jäta isiklikke asju järelvalveta evakuatsiooniteedele.

7.7. Õpilased tulevad sööklasse klasside kaupa koos aineõpetajaga.

 

8. Õppetöö

8.1. Õpilane osaleb kõigis ainetundides ja omab õppetööks vajalikke vahendeid. Õpilane osaleb kõigil õppekäikudel ja üritustel, mis toimuvad õppetundide ajal.

8.2. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

8.3. Õpilane töötab tundides aktiivselt kaasa, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajal õpetada.

8.4. Õpilase puudumine ainetunnist ei vabasta teda õppematerjali omandamisest.

8.5. Tunnis on keelatud kasutada õppetööks mittevajalikke vahendeid (mobiiltelefon, audio-videoseadmeid jm). Mobiiltelefon peab olema välja lülitatud või hääletul režiimil.

8.6. Tunnis ei närita nätsu, ei sööda ega jooda.

8.7. Õpilane on vastutav oma töökoha puhtuse ja õppevahendite korrasoleku eest.

8.8. Korduvalt tunni korda rikkuv õpilane saadetakse sotsiaalpedagoogi (tema puudumisel õppealajuhataja) juurde. Õpilaste tunnist väljasaatmine on sätestatud kodukorra lisas 1.

 

9. Õpilaste puudumine ja puudumisest teavitamine

9.1. Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:

9.1.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuste osutamine;

9.1.2. läbimatu koolitee või muu looduse vääramatu jõud;

9.1.3. olulised perekondlikud põhjused;

9.1.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, projektiüritustel, konkurssidel.

9.2. Lapsevanem teatab kirjalikult ette õpilase lahkumisest õppepäeva jooksul.

9.3. Koolikohustusliku õpilase vanem teavitab kooli õpilase õppetööst puudumisest ja selle põhjustest (võimalusel ka puudumise kestusest) hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval (e-kooli, kooli telefonil või klassijuhataja kaudu).

9.4. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool (klassijuhataja) sellest vanemat järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile antud kontaktandmeid.

9.5. Kui vanem ei ole kooli koolikohustusliku õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab klassijuhataja hiljemalt järgmisel õppetööst puudumise päeval sotsiaalpedagoogi, kes vajadusel võtab ühendust elukohajärgse lastekaitsespetsialistiga.

9.6. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on klassijuhatajal õigus vanemalt taotleda täiendavaid andmeid või pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kes vajadusel teeb koostööd lastekaitsega.

9.7. Puudumistõendi, mis on kirjutatud õpilaspäevikusse või paberile, esitab õpilane klassijuhatajale puudumisele järgneval koolipäeval. Kui seda ei esitata (ja e-koolis puudub lapsevanema kirje puudumise põhjuse kohta), võib klassijuhataja lugeda puudumise põhjendamatuks.

9.8. Klassijuhataja peab õpilaste puudumiste ja hilinemiste üle arvestust ning rakendab vajadusel mõjutusvahendeid. Mõjutusmeetmed koolist puudumise ja hilinemise korral on sätestatud kodukorra lisas 2.

9.9. Tõsisema terviserikke korral koolis teavitatakse õpilase vanemaid ning koos otsustatakse edasine tegutsemisviis (toimetatakse õpilane koju, kutsutakse kiirabi). Traumade korral kutsutakse välja kiirabi, seejärel teavitatakse vanemaid.

9.10. Õpilased teavitavad klassi- või aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal õppealajuhatajat, tema puudumisel direktorit.

 

10. Õppevara kasutamine

10.1. Õppevara on õpikud, töövihikud, tööraamatud, töölehed jm.

10.2. Põhikooli õpilasele on kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed tasuta.

10.3. Õpilased saavad vajaliku õppevara aineõpetajalt, kellele on kooli raamatukoguhoidja need eelnevalt väljastanud klassi nimekirja alusel.

10.4. Õpiku kasutaja nimi, klass ja õppeaasta kirjutatakse loetavalt raamatu tagalehele.

10.5. Õpilane või tema vanem peab tasuta kasutamiseks antud õppevara katma ümbrispaberi või -kilega.

10.6. Õpikud tagastatakse enne klassitunnistuse saamist aineõpetajale. Õppeaasta keskel koolist lahkuv õpilane tagastab õpikud klassijuhatajale enne dokumentide kättesaamist.

10.7. Kasutatud töövihikud ja töölehed jäävad õpilasele, neid ei ole vaja tagastada.

10.8. Õppevara rikkumise või kaotamise korral kannab vastutust õpilane või vanem, kohustudes kaotatu või rikutu asendama samasugusega või hüvitama tekitatud kahju.

 

11. Kooli rajatiste, ruumide ja muude vahendite kasutamine

11.1. Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-ja sporditarbeid, tehnilisi ning muid vahendeid kooli õppekavast tulenevateks, õppekava toetavateks tegevusteks kasutada.

11.2. Kasutamine tuleb fikseerida kirjaliku kokkuleppega, milles näidatakse ära rajatiste ja/või ruumide kasutajate nimed ja täiskasvanust vastutaja. Tekitatud kahju hüvitab pahatahtlik või ettevaatamatusest kahju tekitaja.

 

12. Hindamine ja hindamisest teavitamine

12.1. Hindamist reguleerib Kehtna Põhikooli hindamisjuhend, mis on kättesaadav kooli kodulehel ja paberkandjal õppealajuhataja kabinetis.

12.2. Kehtna Põhikoolis on kasutusel e-kool.

12.3. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta e-koolist,

klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.

12.4. Paberkandjal hinnetelehe väljastab klassijuhataja lapsevanemale tema soovi korral.

12.5. Paberkandjal tunnistused väljastatakse põhikooli õpilastele iga trimestri lõpus, õpilane tagastab selle lapsevanema poolt allkirjastatuna uue trimestri alguses.

13. Tunnustamine

13.1. Õpilaste tunnustamise kord on sätestatud kodukorra lisas 3

 

14. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine ja sellest teavitamine

14.1 Toetamise ja mõjutamise eesmärk on õpilaste suunamine kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koolis.

14.2. Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine on sätestatud kodukorra lisas 2.

 

15. Vaimne ja füüsiline turvalisus (Hädaolukordadest teavitamine ja nende lahendamine; kiusamise tegevuskava Kehtna Põhikoolis)

15.1. Kehtna Põhikooli koolipere liikmed taunivad vaimset ja füüsilist vägivalda ning toetavad abivajajat.

15.2. Kool loob tingimused õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal.

15.3. Koolimajas ja kooli territooriumil on osaline videovalve.

15.4. Vahetunnis peavad kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidajaõpetajad, kes tegutsevad vastava graafiku alusel.

15.5. Kui õpilane on vahetunnis oluliselt rikkunud kodukorda, lahendab probleemi õpetaja, kaasates vajadusel klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi või juhtkonna esindaja. Probleemi lahendamisel lähtutakse nii kooli kodukorras loetletud mõjutusvahenditest kui ka teistest seadusandlikest aktidest.

15.6. Hädaolukorra lahendamise plaan on kajastatud dokumendis „Kehtna Põhikooli kriisimeeskonna hädaolukorra lahendamise plaan”.

15.7. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia

operatsioone narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks

ning seadustatud juhtudel õpilasi üle kuulata.

15.8 Vahetunnis pole lubatud kasutada nutiseadmeid. Kasutamiskorra eiramise korral viib koolitöötaja seadme sotsiaalpedagoogi kabinetti koolipäeva lõpuni hoiule. Klassijuhataja või sotsiaalpedagoog fikseerib eksimuse e.kooli.  Esimese rikkumise korral tagastatakse  nutiseadmed koolipäeva lõpus õpilasele.  Jätkuva rikkumise korral võetakse lapsevanemaga ühendust ja nutisadmed tagastatakse vaid lapsevanemale.

 

 

 

16. Kodukorra lõppsätted

16.1. Kodukord esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.

16.2. Kodukorra, selle parandused ja täiendused arutab läbi ja kiidab heaks Kehtna Põhikooli õppenõukogu.

16.3. Kodukorra kehtestab Kehtna Põhikooli direktor oma käskkirjaga.

 

 

LISA 1

Õpilase tunnist väljasaatmise kord

 1. Tunnist saadetakse välja õpilane:
 2. kes ei allu tavalises õppetunnis üldistele distsipliinireeglitele ning häirib kogu klassi õppetööd;
 3. kellel puuduvad tunniks vajalikud materjalid ja kes ei tee lisatööd kaasa ning segab teisi kaasõpilasi (materjali puudumise korral peab õpetaja andma talle kas vihiku asemel paberi või lisaülesande. Asjade puudumine ei tohi olla põhjus väljasaatmiseks).
 4. Tunnist väljasaatmine:

1)      Õpilane, kes vaatamata korduvatele märkustele ei ole asunud õppetööst osa võtma, saadetakse sotsiaalpedagoogi juurde.

2)      Õpilasele antakse sotsiaalpedagoogi juurde kaasa suunamiskaart ja individuaalseks tööks vajalikud materjalid.

3)      Korrarikkuja läheb koos suunamiskaardiga sotsiaalpedagoogi juurde

4)      Toimub õpilasega probleemi analüüsimine ja vajadusel koostöö lapsevanemaga.

5)      Vahetunnis esitab õpilane aineõpetajale oma töö. Õpetaja hindab/annab hinnangu tehtud tööle. Juhul, kui õpilane ei oska tööd teha, peab ta osalema õpiabitunnis.

6)      Aineõpetaja märgib e-kooli õpilase sotsiaalpedagoogi juurde suunamise tähisega D.

7)      Klassijuhataja võtab käitumishinde väljapanemisel arvesse sotsiaalpedagoogi hinnanguid.

 

LISA 2

Kehtna Põhikooli tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord

 

§ 1 Üldsätted

(1) Põhiharidust omandavatele õpilastele vajalikud tugisüsteemid ja mõjutusmeetmete rakendamise eesmärk on õpilaste käitumis- ja õpiharjumuste korrigeerimine ja kujundamine, koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine, tagamaks võimetekohane edasijõudmine õppetöös.

(2) Mõjutusmeetmeid kohaldatakse selleks, et õpilane võtaks omaks ja järgiks üldtunnustatud käitumisnorme ning koos sellega realiseeruksid kooli kasvatustöö eesmärgid.

(3) Meetmeid õpilaste mõjutamiseks kasutatakse ühiselu normide ja kooli kodukorra mittetäitmise korral ning käsitletakse kui õpilaste distsiplineerimise, enesekasvatuse, eneseanalüüsi ja enesekontrolli vahendit.

(4) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilase vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist avaldada arvamust  õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

 

§ 2 Tugi- ja mõjutusmeetmed

(1) Õpilastele rakendatavad tugimeetmed:

1) tugispetsialisti (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) teenuse osutamine;

2) arenguvestluse läbiviimine;

3) õpilase (1.-4. kl) suunamine pikapäevarühma;

4) õpilase suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi;

5) vestlus õpilasesinduses;

6) individuaalse õppekava rakendamine;

7) õpilase nõustamiskomisjoni suunamine.

 

(2) Õpilastele rakendatavad mõjutusmeetmed:

1)      õpetaja individuaalne suuline märkus;

2)      õpetaja kirjalik märkus õpilaspäevikus ja/või e-koolis;

3)      klassijuhataja vestlus õpilase ja lapsevanemaga;

4)      õpilasega tema käitumise arutamine sotsiaalpedagoogi, direktori või õppealajuhataja juures;

5)      õpilase käitumise arutamine vanemaga;

6)      kirjalik noomituse väljastamine korduva ebaõpilasliku käitumise eest

7)      kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;

8)      käitumishinde alandamine trimestris;

9)      õpilasega tema käitumise arutamine sotsiaalkomisjonis, mis toimub vallas;

10)  õppetunnist eemaldamine sotsiaalpedagoogi juurde;

11)  õppetunnis viibimine vaatluslehega;

12)  kooli jaoks kasuliku tegevuse rakendamine õpilase nõusolekul;

13)  pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul,  arvestades vajadusel transpordi korraldusega;

14)  ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis (üritused, väljasõidud jm);

15)  ajutine õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Rakendamise otsustab kooli õppenõukogu;

16)  õpilase vägivaldse käitumise, joovastavate ainete tarbimise ja suitsetamise korral ettepaneku tegemine Kehtna valla konstaablile või menetlusteenistusele väärteo algatamiseks;

17)  taotluse esitamine maakonna alaealiste asjade komisjonile;

18)  esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

 

(3) Igast tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse lapsevanemat üldjuhul kirjalikult õpilaspäeviku, e-kooli või kirja teel.

 

§ 3 Õpilaste mõjutusmeetmed hilinemiste ja põhjuseta puudumiste korral

HILINEMISTE MENETLEMINE:

 1. Õpetaja märgib kõik hilinejad päevikusse.
 2. 2. lühiajalise hilinemise korral vestleb klassijuhataja õpilasega.
 3. 7. lühiajalisel hilinemisel võtab klassijuhataja lapsevanemaga ühendust.

NB: Kui õpilane on 7. korda järjest lühiajaliselt hilinenud, siis muutub see ÜHEKS põhjuseta puudumiseks. Seda jälgib ja märgib klassijuhataja.

 1. Iga 10. hilinemise korral karistatakse õpilast direktori käskkirjaga klassijuhataja ettepanekul ja hoolsuse hinne alandatakse ühe hinde võrra.
 2. Alates 10-minutilisest hilinemisest õpilast enam tundi ei lubata (vastav märge e-kooli). Õpetaja saadab hilineja  ruumi nr 103, kus õpilast ootavad lisaülesanded. Õpilasel tuleb lisaülesanne esitada aineõpetajale, kelle tunnist ta puudus.
 3. Kui õpilane suunatakse teist korda ruumi nr 103, vestleb klassijuhataja lapsevanemaga.
 4. Kui õpilane suunatakse kolmandat korda ruuminr 103, vestleb sotsiaalpedagoog õpilasega ja vajadusel ka lapsevanemaga.
 5. Kui õpilane suunatakse viiendat korda ruumi nr 103, karistatakse õpilast direktori käskkirjaga klassijuhataja/ sotsiaalpedagoogi ettepanekul ja hoolsuse hinne alandatakse ühe hinde võrra.

 

PÕHJUSETA PUUDUTUD TUNDIDE MENETLEMINE

 1. Kümnenda põhjuseta puudumise korral karistatakse õpilast direktori käskkirjaga klassijuhataja/ sotsiaalpedagoogi ettepanekul.
 2. Kahekümnenda põhjuseta puudumise korral kaasatakse sotsiaalpedagoogi poolt valla lastekaitsetöötaja ja vajadusel valmistatakse ette alaealiste komisjoni materjalid.
 3. Põhjuseta puudutud tundide puhul on õpetajal on õigus jätta õpilane tundi järgi tegema.

 

§ 4 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

(1) Ettepaneku tugi- või mõjutusmeetmete rakendamiseks võib teha klassijuhataja, aineõpetaja, tugispetsialistid, õppealajuhataja.

(2) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud ajutine õppes osalemise keelu mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.

(3) Tõsiste õigusrikkumiste korral pöördub kool alaealiste komisjoni või noorsoopolitsei poole.

(4) Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord on sätestatud Kehtna Põhikooli kodukorras.

 

LISA 3

Kehtna Põhikooli tunnustamise kord

 

1. Tunnustamine suulise kiitusega

1.1. Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees tunnustatakse õpilase personaalset arengut, silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist.

1.2. Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad.

2. Tunnustamine kirjaliku kiitusega e-päevikus

2.1. Kiitusega e-päevikus tunnustatakse  õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, abivalmidust või väga head käitumist ainetunnis.

2.2. Õpilase tunnustamise e-päevikus otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.

3. Tunnustamine direktori käskkirjaga

3.1. Õpilase ühekordseid häid saavutusi ja tegusid tunnustatakse direktori käskkirjaga.

(Nt. Auhinnalised kohad maakonna võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel. Koht esikümnes üleriigilistel võistlustel. Otsustava abi osutamine koolile, kaasinimesele)

3.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja või aineõpetaja.

4. Tunnustamine kiitusega kaks korda õppeaastas klassitunnistusel

4.1. Kiitusega klassitunnistusel tunnustatakse õpilast eeskujuliku õppimise eest (tunnistusel ainult “viied”), hea õppimise eest (tunnistusel hinded “4” ja “5”), kohusetundliku õppimise eest (tunnistusel ka üks “3”) kaks korda õppeaastas.

4.2. Tunnustamise kiitusega klassitunnistusel otsustab klassijuhataja.

5. Tunnustamine tänukirjaga kooli aastapäeval

5.1. Vähemalt ühekordsete heade saavutuste eest kooli esindamisel valla, maakonna või riiklikul tasandil (auhinnalised individuaalsed või võistkondlikud kohad, suurtel võistlustel ja üritustel kohad esikümnes), kodanikujulgust näitavad teod. Väljastatakse vaid kooli aastapäeva üritusel.

5.2. Erandina väljastatakse tänukiri õpilasele, kes esindas kooli edukalt vaid III trimestril, aastapäeva tänukirjaga kooli õppeaasta lõpuüritusel.

5.3. Tunnustamise kooli tänukirjaga otsustab õppealajuhataja klassijuhataja ja aineõpetaja esildise alusel

6. Kutse direktori vastuvõtule

6.1. Õpilastele, kelle kolme trimestri? perioodihinded/hinnangud on „5“ või “4” ja “5”. Tänukiri väljastatakse direktori vastuvõtul.

7. Tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest»

7.1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.

7.2. Põhikooli 1.-8. klassis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle käitumishinne on eeskujulik või hea ning õppeaasta koondhinded/hinnangud kõik “väga head”. Erandiks võib olla hinne “4” ühes oskusaines (oskusained: muusikaõpetus, kehaline kasvatus, kunsti- ja tööõpetus).

7.3. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» otsustab kooli õppenõukogu.

8. Tunnustamine kiituskirjaga «Väga  heade tulemuste eest üksikus õppeaines»

8.1. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» võidakse tunnustada 9. klassi õpilast, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, kes on edukalt osalenud linna/maakonna ainevõistlusel või olümpiaadil, kelle kahe viimase aasta aastahinne vastavas aines põhikoolis on “väga hea”

8.2. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja kooli õppenõukogule.

8.3. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» otsustab kooli õppenõukogu.

9. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

9.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne «5» ning käitumine eeskujulik.

10. Tunnustamine Sauvo kooli ja valla preemiatega

10.1. Sauvo kooli preemia määratakse kahele põhikooli lõpetajale hea õppeedukuse, hea käitumise, kooli eduka esindamise eest.

10.2. Sauvo valla preemia määratakse edukale õpilasele kooli õppenõukogu otsusega.

10.3.Preemia fikseeritakse õppenõukogu protokollis ja direktori käskkirjas

11. Tunnustamine kooli preemiatega

11.1. Kooli preemiaga võidakse tunnustatakse  9. klassi lõpetajaid.

11.2. Õpilase tunnustamise kooli preemiaga otsustab kooli õppenõukogu

11.3. Rahaline preemia määratakse õpilasele kooli rekordi püstitamise eest.

11.4. Preemia aluseks võistlusprotokoll.

12. Tunnustamine diplomiga

12.1. Diplomiga tunnustatakse õpilast sportlike saavutuste eest spordipäeval

12.2. Tunnustamise aluseks spordipäeva protokoll