KINNITATUD:

Kehtna Põhikooli direktori

käskkirjaga nr. 1-2/38 lisa 1

28. 04. 2017

Koolipäeva korraldus Kehtna Põhikoolis

1.    Korrapidaja-õpetaja tööpäev algab kell 7.50

2.    Õpetaja on kohal vähemalt 10 minutit enne oma esimese tunni algust

3.    Kooli uks avatakse tööpäevadel kell 7.40 – 7.45

4.    Õppetunnid toimuvad järgmise graafiku järgi  

 

 

 

Tundide ajad

 1. 

 

8.10 – 8.55

 2. 

 

9.10 – 9.55

 3. 

 

10.10 – 10.55

 4. 

 

11.05 – 11.50

 5.  

 

12.10 – 12.55

 6. 

 

13.15 – 14.00

 7.

 

14.10 – 14.55

 8.

 

15.10 – 15.55

 

5.    Õppetundi kutsub kaks kella, neist esimene 1 minut enne graafikus märgitud aega.

 

5.1.        Esimene kell annab õpilasele märku vajadusest tunniks valmistuda.

5.2.        Teine kell kuulutab tunni alanuks.

6.    Õppetunni lõppemise märguannet ei ole, tunni lõpetab õpetaja.

7.    Peale esimest tundi on pudruvahetund.

8.    Pärast teist tundi on 15 minutiline vahetund õues viibimiseks.

9.    Nooremad õpilased (1-4 klass) söövad pärast neljandat õppetundi, vanemad õpilased (5-9 klass) peale viiendat õppetundi.

10. Õpilased viib sööma 4.(5.) tunni õpetaja, kes viibib klassi juures seni, kuni kõik õpilased on endale toiduportsjoni saanud.

11. Koolis töötab pikapäevarühm kell 12.00 -  16.00 , reedeti kell 12.00 – 15.00

12. Kaugemal elavad õpilased lahkuvad koolist ringibussiga kell 15.00, reedeti kell 14.30.

13. Kooli tööpäeva juhib õppealajuhataja, tema äraolekul direktor.

14. Kooli juhtkonna äraolekul juhib koolipäeva korrapidaja-õpetaja või selleks otseselt nimetatud õpetaja või muu kooli töötaja.

15. Kooli uks suletakse peale pikapäevarühma töö lõppemist (kell 16.00) pikapäevarühma õpetaja poolt.

16. Õhtuste ürituste ajal vastutab kooli ukse avamise, sulgemise, korrapidamise ja valve eest ürituse korraldaja.

17. Kooli tööpäeva aitavad korraldada graafikujärgsed korrapidaja-õpetajad

18. Klasside uksed avab ja sulgeb õpetaja.

19. Korrapidaja-õpetaja jälgib, et tema lahkumisel jääks õpetajate tuba korda ning seadmed väljalülitatuiks.